Voor een bijzondere ervaring met twee personen voor de prijs van één!

Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud van deze website valt onder Nederlandse jurisdictie. Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.

De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een definitief uitgangspunt en is slechts indicatief. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand informatie te hebben verkregen van hotels of LuxuryHotelCompany aangaande beschikbaarheid en prijsstelling van de aangeboden arrangementen.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie,kan LuxuryHotelCompany niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. LuxuryHotelCompany aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door LuxuryHotelCompany gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. LuxuryHotelCompany aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopie’n, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van LuxuryHotelCompany.

LuxuryHotelCompany is een handelsnaam van Advalley BV.